EL POTA BLAVA

Consell Regulador

El consell regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pollastre i Capó del Prat és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té atribuïda la gestió de la IGP.

Per què?

El motiu pel qual existeix un Consell Regulador d’aquest producte al Prat és per mantenir la qualitat d'aquest producte agroalimentari únic, el Pota Blava. Des de fa molts anys, al Delta del Riu Llobregat, ha existit un tipus de gallina rústica i mediterrània, que després de la seva evolució i millora espontània, ha donat lloc a la raça autòctona dels galls i gallines del Prat, coneguda a l’actualitat com a raça catalana del Prat o Pota Blava.

COMISSIÓ GESTORA?

Montse Torres
Presidenta del Consell Regulador

Valentina Guisado

Vocal · Presidenta de l'Associació de Criadors Pollastre i Capó del Prat

Rafael Moliner
Vocal · Responsable d'AVIRAUT d'incubació del Programa de Conservació de Races autòctones

Joan Vallhonrat
Vocal · Cap de l'Oficina Comarcal del Baix Llobregat del DARP de la Generalitat de Catalunya

Dèlia Colomer
Vocal · Tècnica de DARP de la Generalitat de Catalunya

Vicenç Tirado Zaragoza

Vocal · Secretari de la Comissio Gestora IGP Pollastre i Capó del Prat

OBJECTIUS

Funcions de la comisió gestora

El consell regulador de la IGP Pollastre i Capó del Prat és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que té atribuïda la gestió de la IGP. Les seves funcions són:

Fomentar

Fomentar la IGP Pollastre i Capó del Prat

Controlar

Autoritzar i controlar l'ús de les etiquetes i publicitat utilitzables en els productes protegits

Gestionar

Gestionar els registres d'elaboradors, productors i comercialitzadors

Supervisar

Vetllar pel prestigi de la IGP i garantir l'origen dels productes i els processos de producció, elaboració i comercialització

DOCUMENTS I ENLLAÇOS

Pliego técnico denominación específica Pollo y Capón del Prat

Plec tècnic IGP Pollastres i Capó del Prat

Reglament de Condicions de la IGP del Prat